Llistat dels ocells de L'Hospitalet de Llobregat [LH bird list] v.3.0

Llistat dels ocells de L'Hospitalet de Llobregat
v.3
1.1.2015

Ricard Gutiérrez
El present llistat està fonamentat en l'ordre taxonòmic de Gutiérrez, de Juana i Lorenzo (2012) 'Lista de las aves de España' i acull les citacions conegudes d'ocells dins el terme municipal de L'Hospitalet en temps recents. Així es fonamenta en el Catàleg de la fauna i flora de L’Hospitalet de Llobregat (Ballesteros i Degollada, 2006), en obres anteriors (e.g. Gutiérrez, R. 1990. Dades sobre l’ornitofauna urbana de L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona, NE Iberia). Identitats, Revista del Museu de L’Hospitalet, 3: 14-22) i observacions recents com les publicades en aquest blog, particularment l'ampliació de dades produïda el 2014 sobre la versió 2.0 del llistat, el blog birdspain i el portal ornitho.cat.

El llistat té un caràcter dinàmic i esperem es vagi ampliant amb les novetats ornitològiques que es produeixin, atès que hi ha força espècies, frequents al delta de Llobregat, però encara no citades dins l'àmbit del municipi. Hi ha enllaços a les planes d'aquest blog i birdspain amb tractament específic de les cites d'aquella espècie.

Nou espècies van ser afegides al catàleg durant el 2013 i una el 2014: el cabussó emplomallat, que deixen el total d'espècies citades a la ciutat en 168, 95 de les quals van poder ser registrades durant la celebració del Big Year 2013 i 86 en la del Big Year 2014.

Animem als obsevadors a comunicar les cites que es produeixin i col·laborar amb aquest bloc en la investigació sobre l'avifauna de la ciutat.

 

 


Nom català Nom científic
ANATIDAE 
1 Cigne mut  Cygnus olor 
2 Oca vulgar  Anser anser 
3 Ànec blanc  Tadorna tadorna 
4 Ànec xiulador  Anas penelope 
5 Ànec griset  Anas strepera 
6 Xarxet comú  Anas crecca 
7 Ànec collverd  Anas platyrhynchos 
8 Ànec cuallarg  Anas acuta 
9 Xarrasclet  Anas querquedula 
10 Ànec cullerot  Anas clypeata 
11 Xibec  Netta rufina 
12 Morell de cap roig  Aythya ferina 
13
Morell xocolater Aythya nyroca
14 Bec de serra mitjà Mergus serrator
PHASIANIDAE 
15 Faisà  Phasianus colchicus 
PODICIPEDIDAE 
16 Cabusset  Tachybaptus ruficollis 
17 Cabussó emplomallat  Podiceps cristatus 
PHALACROCORACIDAE 
18 Corb marí gros  Phalacrocorax carbo 
ARDEIDAE 
19 Bitó comú  Botaurus stellaris 
20 Martinet menut  Ixobrychus minutus 
21 Martinet de nit  Nycticorax nycticorax 
22 Martinet ros  Ardeola ralloides 
23 Esplugabous  Bubulcus ibis 
24 Martinet blanc  Egretta garzetta 
25 Agró blanc Egretta alba
26 Bernat pescaire  Ardea cinerea 
27 Agró roig  Ardea purpurea 
CICONIIDAE 
28 Cigonya blanca  Ciconia ciconia 
PHOENICOPTERIDAE 
29 Flamenc  Phoenicopterus roseus 
ACCIPITRIDAE 
30 Aligot vesper  Pernis apivorus 
31 Milà negre  Milvus migrans 
32 Voltor comú  Gyps fulvus 
33
Voltor negre Aegypius monachus
34 Arpella vulgar  Circus aeruginosus 
35 Astor  Accipiter gentilis 
36 Esparver vulgar  Accipiter nisus 
37 Aligot comú  Buteo buteo 
38 Àguila cridanera Aquila clanga
PANDIONIDAE 
39 Àguila pescadora  Pandion haliaetus 
FALCONIDAE 
40 Xoriguer comú  Falco tinnunculus 
41 Esmerla  Falco columbarius 
42 Falcó mostatxut  Falco subbuteo 
43 Falcó de la reina  Falco eleonorae 
44 Falcó pelegrí  Falco peregrinus 
RALLIDAE 
45 Polla pintada  Porzana porzana 
46 Guatlla maresa  Crex crex 
47
Polla d'aigua  Gallinula chloropus 
48 Fotja vulgar  Fulica atra 
GRUIDAE 
49 Grua  Grus grus 
RECURVIROSTRIDAE 
50 Cames llargues  Himantopus himantopus 
BURHINIDAE 
51 Torlit  Burhinus oedicnemus 
CHARADRIIDAE 
52 Corriol petit  Charadrius dubius 
53 Corriol gros  Charadrius hiaticula 
54 Pigre gris  Pluvialis squatarola 
55 Fredeluga  Vanellus vanellus 
SCOLOPACIDAE 
56 Territ menut  Calidris minuta 
57 Territ variant  Calidris alpina 
58 Batallaire  Philomachus pugnax 
59 Becadell comú  Gallinago gallinago 
60 Gamba roja pintada  Tringa erythropus 
61 Gamba roja vulgar  Tringa totanus 
62 Gamba verda  Tringa nebularia 
63 Xivita  Tringa ochropus 
64 Valona  Tringa glareola 
65 Xivitona  Actitis hypoleucos 
LARIDAE 
66 Gavina vulgar  Chroicocephalus ridibundus 
67 Gavina capnegra  Larus melanocephalus 
68 Gavina corsa  Larus audouinii 
69 Gavià fosc  Larus fuscus 
70 Gavià argentat  Larus michahellis 
71 Gavina menuda  Hydrocoloeus minutus 
STERNIDAE 
72 Fumarell carablanc  Chlidonias hybrida 
COLUMBIDAE 
73 Colom roquer  Columba livia 
74 Tudó  Columba palumbus 
75 Tórtora turca  Streptopelia decaocto 
76 Tórtora  Streptopelia turtur 
PSITTACIDAE 
77 Cotorra de Kramer  Psittacula krameri 
78 Cotorreta de pit gris  Myiopsitta monachus 
CUCULIDAE 
79 Cucut reial Clamator glandarius
80 Cucut  Cuculus canorus 
TYTONIDAE 
81 Òliba  Tyto alba 
STRIGIDAE 
82 Xot  Otus scops 
83 Mussol comú  Athene noctua 
84 Mussol banyut  Asio otus 
APODIDAE 
85 Ballester  Apus melba 
86 Falciot negre  Apus apus 
87 Falciot pàl·lid  Apus pallidus 
ALCEDINIDAE 
88 Blauet  Alcedo atthis 
MEROPIDAE 
89 Abellerol  Merops apiaster 
UPUPIDAE 
90 Puput  Upupa epops 
ALAUDIDAE 
91 Cogullada vulgar  Galerida cristata 
92 Cotoliu  Lullula arborea 
93 Alosa vulgar  Alauda arvensis 
HIRUNDINIDAE 
94 Oreneta de ribera  Riparia riparia 
95 Oreneta vulgar  Hirundo rustica 
96 Oreneta cua-rogenca  Cecropsis daurica 
97 Oreneta cuablanca  Delichon urbicum 
MOTACILLIDAE 
98 Piula dels arbres  Anthus trivialis 
99 Titella  Anthus pratensis 
100 Grasset de muntanya  Anthus spinoletta 
101 Cuereta groga  Motacilla flava 
102
Cuereta torrentera  Motacilla cinerea 
103 Cuereta blanca  Motacilla alba 
TROGLODYTIDAE 
104 Cargolet  Troglodytes troglodytes 
PRUNELLIDAE 
105 Pardal de bardissa  Prunella modularis 
TURDIDAE 
106 Pit-roig  Erithacus rubecula 
107 Rossinyol  Luscinia megarhynchos 
108 Cotxa blava  Luscinia svecica 
109 Cotxa fumada  Phoenicurus ochruros 
110 Cotxa cua-roja  Phoenicurus phoenicurus 
111 Bitxac rogenc  Saxicola rubetra 
112 Bitxac comú  Saxicola rubicola
113 Còlit gris  Oenanthe oenanthe 
114 Còlit ros  Oenanthe hispanica 
115 Merla roquera
Monticola saxatilis
116 Merla  Turdus merula 
117 Tord comú  Turdus philomelos 
118 Griva Turdus viscivorus 
SYLVIIDAE 
119 Rossinyol bord  Cettia cetti 
120 Trist  Cisticola juncidis 
121 Boscaler comú  Locustella luscinioides 
122 Boscarla mostatxuda Acrocephalus melanopogon
123 Boscarla de canyar  Acrocephalus scirpaceus 
124 Balquer  Acrocephalus arundinaceus 
125 Bosqueta vulgar  Hippolais polyglotta 
126 Tallareta cuallarga  Sylvia undata 
127 Tallarol de garriga  Sylvia cantillans 
128 Tallarol capnegre  Sylvia melanocephala 
129 Tallareta vulgar  Sylvia communis 
130 Tallarol gros  Sylvia borin 
131 Tallarol de casquet  Sylvia atricapilla 
132 Mosquiterpàl·lid Phylloscopus bonelli
133 Mosquiter xiulaire  Phylloscopus sibilatrix 
134 Mosquiter comú  Phylloscopus collybita 
135 Mosquiter de passa  Phylloscopus trochilus 
136
Reietó  Regulus regulus 
137 Bruel  Regulus ignicapilla 
MUSCICAPIDAE 
138 Papamosques gris  Muscicapa striata 
139 Mastegatatxes  Ficedula hypoleuca 
TIMALIIDAE 
140 Rossinyol del Japó  Leiothrix lutea 
AEGITHALIDAE 
141
Mallerenga cuallarga  Aegithalos caudatus 

PARIDAE 

142
Mallerenga emplomallada  Lophophanes cristatus 
143
Mallerenga petita  Periparus ater 
144
Mallerenga blava  Cyanistes caeruleus 
145 Mallerenga carbonera  Parus major 
CERTHIIDAE 
146 Raspinell comú  Certhia brachydactyla 
REMIZIDAE 
147 Teixidor  Remiz pendulinus 
ORIOLIDAE 
148 Oriol  Oriolus oriolus 
LANIIDAE 
149 Botxí meridional  Lanius meridionalis 
150 Capsigrany  Lanius senator 
CORVIDAE 
151 Garsa  Pica pica 
152 Gralla  Corvus monedula 
STURNIDAE 
153 Estornell vulgar  Sturnus vulgaris 
154 Estornell negre  Sturnus unicolor 
PASSERIDAE 
155 Pardal comú  Passer domesticus 
156 Pardal xarrec  Passer montanus 
ESTRILDIDAE 
157 Bec de corall senegalès  Estrilda astrild 
FRINGILLIDAE 
158 Pinsà comú  Fringilla coelebs 
159 Pinsà mec  Fringilla montifringilla 
160
Gafarró  Serinus serinus 
161
Verdum  Carduelis chloris 
162 Cadernera  Carduelis carduelis 
163 Lluer  Carduelis spinus 
164 Passerell  Carduelis cannabina 
EMBERIZIDAE 
165 Gratapalles  Emberiza cirlus 
166 Hortolà  Emberiza hortulana 
167 Repicatalons  Emberiza schoeniclus 
168 Cruixidell  Emberiza calandra